Wiersze hopeless [ Dodane wiersze ]

PĘKNIĘCIE Ocena: 4.00 (4 głosów)

Ocean utra­cił blask, je­sień, aż po ho­ry­zont
oło­wia­ne chmu­ry i sza­rość. Wszech­obec­na,

  • Autor: hopeless. 31 razy wyświetlony i 2 skomentowany. Dodany: 12 godzin temu

KONIUNKCJA Ocena: 4.67 (6 głosów)

Zo­bacz, jak spie­szy się świat. Mgli­ste po­sta­cie, mokre
chod­ni­ki, bruk ulic, po­gu­bio­ne pa­kun­ki do nieba. Po­wie­trze

  • Autor: hopeless. 40 razy wyświetlony i 3 skomentowany. Dodany: 21 godzin temu

PRZED NAMI WSZYSTKO Ocena: 3.00 (2 głosów)

Mógł­bym wznieść się na wy­ży­ny, do­po­wie­dzieć coś lub nic.
Sama wiesz, jak łatwo ukła­dam słowa, któ­rych nie ro­zu­miem.

  • Autor: hopeless. 19 razy wyświetlony i 1 skomentowany. Dodany: 22 godziny temu

ĆWICZENIA Z NICZEGO Ocena: 5.00 (4 głosów)

Nie wiem, jak za­pi­sać złość, żal, krzyk zra­nio­ne­go psa,
łopot ban­da­ży i pierw­sze bicie serca. Piszę o bó­lach,

  • Autor: hopeless. 41 razy wyświetlony i 3 skomentowany. Dodany: 21.05.2018, 07:37

MASKA Ocena: 5.00 (1 głosów)

Sztu­ką jest roz­ma­wiać o rze­czach nie­istot­nych, co­dzien­nych,
bła­hych. Ko­chać się przy zle­wie w kuch­ni, obie­ra­niu

  • Autor: hopeless. 29 razy wyświetlony i 1 skomentowany. Dodany: 20.05.2018, 21:48

PASJA Ocena: 5.00 (2 głosów)

Za­mor­do­wa­no di­no­zau­ry, a ka­mie­nie spły­nę­ły krwią. Nawet
ogrza­ne na­szym cie­płem nie po­wró­cą do życia. Ska­mie­li­ny,

  • Autor: hopeless. 47 razy wyświetlony i 3 skomentowany. Dodany: 19.05.2018, 23:14

NIE ODLECĄ ZE SWOICH GNIAZD Ocena: 5.00 (2 głosów)

Zmę­czo­ne dzien­ną bryzą dziew­czy­ny wra­ca­ją do przy­sta­ni.
W mrocz­nej sy­pial­ni wie­czor­ne czyn­no­ści, po któ­rych

  • Autor: hopeless. 52 razy wyświetlony i 7 skomentowany. Dodany: 19.05.2018, 09:36

apetyt Ocena: 5.00 (5 głosów)

chciałbym ci spojrzeć prosto w oczy
jak kot zlizywać myśli czarne

  • Autor: hopeless. 73 razy wyświetlony i 5 skomentowany. Dodany: 18.05.2018, 15:26

1